Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


FLORA INDICA.                     273

2. D. Roylei (H.f. et T.); corymbis 2-3-floris, siliqitis late linea-
ribus, seminibus biseriatia atris nitidis, strophiolp mediocri.

HAB. In Himalaya temperata, alt. 5-6000 ped. : Btetan, Griffith!
Sikkim! Garhwal, Royle! Simla, B^-DalJiousie! et in Mont. Khasia,
graminosis alt. 5-6000 ped.! (3?1. Mai.-JuL) (v. .)

3-pedalis, decumbens v. subscandens, habitu foliis floribusque priori simil-
lima, differt prtecipue corymbis pauci(2-3)floris non subumbellatis, sepalis breviori-
bus, siliqua breviore et latiore, seminibus biseriatis nitidis, stropllioloque parvo. -&
pala, ovato-subulata, flore -multoties breyiora. PeUla exteriora calcare breyi lata,
apice brevissime acuminata, interiorum lamina late spatbulato-orbiculata, basi bifida,
ungue capillari. Stiyma lunatum. Siligua li~l poll. Ionga3 % poll, lata, valvig
planiusculis non torulosis.
Sect. 2. DACTYLICAPNOS. Sttiqua ovata, elUptica v. oblonga; semi-
nibus ntrinqxie biseriatis perplurimis ; valvis carnosis membra-
naceisve. Dactylicapnos, Wall. Tent. M. Nep. 51.
3. D. scandens (Walp. Eep. i. 118) ; racemis sub-10-floris longe
pedunculatis, sepalis subulatis v. triangulari-ovatis, siliquis ellipticis,
valvis membranaceis, seminibus basi kevibus ambitu granulatis. Di-
elytra scandens, Don, Prod. 198.  Macrocapnos, jRogkrw Lindfalntrod.
Nat. .Ord. ed. ii. 439.
HAB. In Himalaya temperata, alt. 5-6000 ped.; Nipal, Walticli!
Kumaon^ Btr. et Wint.l Garhwal, Edgewortli. (Fl. aestate.) (t>. /.)
Herba tcncila, alte scandens, canle tenui fiexuoso angolato. Folia oltcriia, 3-0
poll, louga, ab ima basi tripinnatiseeta, pinnis primariis longe gracile petiohlatig,
foraia et magnitudiiie variis, pleriimque pollicaribus, late pvatis, obtusis apicuiatis
acutisve, subtus glaucis. Pedmculi interdum ramosi et foliosi, pleriimque simplicea,
graciles, 3-pollicares, apice rueemosi iloriferi. JBractea parvsc, subulato*. Pedicetti
inferiores ^-pollicares, filiformes. "Flares immaturi tantum disseeti. Siliqua polli-
caris, $ poll, lata, anguste elliptica v. elliptico-ovata, in stylam vaHdum |-pojlicarem
angustata. Valvts subconcavaj, membranaceaj. Semina atra, subnitida.
TMs is tbe plant mentioned by Boyle (HI. 68), which he says so closely resemble*
D. thalictrifolia in all respects but the pod as to be otherwise undiatinguishable, add-
ing that Wallich's specimens of the two are confounded in tbe Linnaeati Herbarium.
We have adopted Don's name for it, ratber than propose a new one, thougb Don's
character is wholly insufficient, and applies equally to both. Roylo's character of
the five-winged stem we are unable.to verify. Our doubts as to the validity of the
character drawn from the pods are expressed under the following species.
4. !D. thalictrifolia (H.f. et T.) ; siliqua ovato-oblonga v. late
elliptica, valvis carnosis, seminibus basi granulatis ambitu tubercula-
tis v/asperis. ^Dactylicapnc^iijialictrifolia, Walk Tent. 51. t. 39, Cat,
1426 J ; Sweet, Brit. M. Gard. ser. ii. t. 127.
Variat conspicue forma et magnitudine pinnularum et sepalorum, valvi$
siliquee carnosis v. submembranaceis, semiuibus granulatis asperisve.
HAB. In Himalaya temperata centrali et onentali^ alt, 4-8000 ped.:
Bhotan, Griffith ! Sikkim, umbrosis ! Nipal, Wallich ! et in mont. Kha^
sia, alt. 5000 ped.! (EL Sept.) (v. v.)
Priori simillima, et verosimilitcr non distincta. Forma major locia depressig oc-
currit, piunulis amplis 2-pollicaribus basi cordatis, floribua pollicaribus et siliqua valde
carhosa ; locis editipiibus humilis et omnibus partlbus minor evadit. Peiala cite-
2 N